nlenfrdees

Op zondag 16 februari 2020

Om 12.00 (c.q. 12.30)

In het clubhuis van Club Centro

 

 

De leden van Club Centro worden uitgenodigd tot het bijwonen van de

Algemene jaarlijkse ledenvergadering

 

AGENDA

1.    Opening en mededelingen

Voorzitter

2.    Noteren van namen van de aanwezigen

Voorzitter

3.    Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 februari 2019 (bijgevoegd)

Voorzitter

4.    Verslag jaaroverzicht secretariaat

Interim Secretaris

5.    Verslag Ledenadministratie

Hennie

6.    Verslag Adverteerders en Website

Conny

7.    Verslag Activiteiten 2019

Boy

8.    Verslag financieel overzicht 2019

Catharinus

9.    Verslag van de kascommissie

Anne vd Werf

10.  Begroting 2020

Catharinus

11.  Voorstel tot decharge van het bestuur. Deze mensen zijn statutair aftredend.

Interim Secretaris

12.  Verkiezing Bestuur

Herkiesbaar zijn Jacques Kikkert – voorzitter, Boy Kanselaar – bestuurslid

Verkiesbaar zijn Jan van Baaren – secretaris (was interim secr vanaf december 2019)

De functie van Penningmeester is vacant

De functie van 2e bestuurslid is vacant

Interim Secretaris

13.  Benoeming leden kascommissie.

ALV

14.  Voorstel Statutenwijziging en voorstel samenstellen Huishoudelijk Reglement

 

Interim Secretaris

15.  Mededeling bestuur.

16.  Activiteiten commissie, Onderhoud commissie, Speciaal club Contactpersoon AED, Contact Gemeente El Campello.

Voorzitter, Secretaris

17.  Rondvraag

Voorzitter

18.  Dankwoord

Voorzitter

19.  Sluiting

Voorzitter

Voorzitter: Jacques Kikkert

Interim Secretaris: Jan van Baaren

 

 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Club Centro gehouden op
zondag 10 februari 2019.

 

 1. Opening en mededelingen:

Om 12 uur was het statutair vereiste aantal leden nog niet aanwezig. Met een half uur vertraging werd de vergadering om 12.30 uur geopend door de penningmeester Leen Jordaan. Hij heette eenieder van harte welkom. Zeven leden zijn het afgelopen jaar overleden Jo Vink, Arie Palsgraaf, Wim Leijs, Robert Lasschuit, Anita Mac Donald, Roei Hoekstra en Noud Bertens. Hiervoor werd een moment van stilte in acht genomen.

 

 1. Noteren van de namen van de aanwezigen:

Alle aanwezigen hebben de presentielijst getekend. Er zijn 29 leden aanwezig. Er zijn geen machtigingen afgegeven.

 

 1. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 18 februari 2018:

De notulen worden doorgelezen. Er zijn geen bemerkingen en deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

 

 1. Verslag jaaroverzicht secretariaat 2018:

Verslag werd voorgelezen en akkoord bevonden. (Inhoud jaarverslag zie website).

 

 1. Verslag ledenadministratie, adverteerders-website 2018:

Eind 2018 waren er 201 leden. Inmiddels hebben we in 2019 alweer 8 nieuwe leden mogen begroeten.

In 2018 werd onze website meer dan 50.000 maal bezocht.

(zie ook uitgebreider verslag op de website).

 

 1. Verslag van activiteiten 2018:

Door Joep Malestein is op goede wijze weer een prachtig verslag van de activiteiten in 2018 samengesteld. Alle activiteiten passeren de revue. Bij sommige activiteiten is er nog behoefte aan reserveactiviteitenleiders. (Zie ook uitgebreider verslag op de website)

 

 1. Verslag financieel overzicht 2018:

Alle aanwezigen hebben bij binnenkomst een exemplaar van dit verslag overhandigd gekregen.

Allereerst worden Catharinus Ringeling en Jose Plag bedankt voor hun activiteit, niet alleen dit jaar maar al vele jaren. Jose stopt er mee vanwege het feit dat ze zo weinig in Spanje is, en wordt opgevolgd door Hennie van Heiningen, die de afgelopen periode door Catharinus is ingewerkt.

De penningmeester, Leen Jordaan, geeft een korte toelichting op de resultatenrekening, en geeft aan dat er drie inkomsten pijlers zijn, t.w. de advertenties die nu voorlopig zullen worden gedaan door Conny Hoekstra, de leden waarvoor wij als leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn door het betalen van contributie, maar ook het binnenhalen van nieuwe leden, en de opbrengsten van de bar. Bij dat laatste wordt aangegeven dat de vrijwilliger achter de bar niet alleen verantwoordelijk is voor het juist afrekenen, maar dat ieder daarin zijn eigen verantwoordelijkheid heeft om juist en geheel af te rekenen. Alleen door optimaliseren van die drie pijlers kunnen we de contributie zo laag houden.

In de balans wordt aangegeven dat er een Postbank staat. Voorheen was dat de Deutsche Bank maar door de verandering van de Europese regelgeving kunnen wij als Club Centro niet meer aan de Europese regels voor banken voldoen, en is er gezocht naar een oplossing. De lopende zaken van ontvangsten en uitgaven worden gedaan middels een sub bankrekening bij Gest Campello. Daarnaast is er op naam van de penningmeester bij de DB een rekening geopend waar alleen over beschikt kan worden middels een handtekening van twee personen. Dat zijn de huidige bestuursleden Leen Jordaan en Boy Kanselaar. Nagegaan wordt of er een derde persoon aan toegevoegd moet worden om zodoende altijd met twee personen aanwezig in Spanje over geld te kunnen beschikken.

De jaarcijfers worden goedgekeurd.

 

 1. Verslag Kascontrole commissie:

Deze commissie bestond uit de heren Anne van der Werf en Ruud van Velthuijsen. Anne voerde het woord namens de commissie. Zij hebben op 22 januari de boekhouding gecontroleerd en steekproefsgewijs bekeken. Op alle vragen werd tot tevredenheid geantwoord en zij stellen voor om de penningmeester en bestuur decharge te verlenen.

 

 1. Voorstel tot decharge van de penningmeester en bestuur:

De aanwezigen stemden hiermee in. Hetgeen bij dezen gebeurde.

 

 1. Benoeming van de leden van de kascommissie:

De heren Anne van der Werf en Ruud van Velthuijssen stellen zich opnieuw beschikbaar om deze taak voor 2019 op zich te nemen.

 

 1. Begroting 2019:

De aanwezige leden gaan akkoord met de uitgereikte begroting 2019.

 

 1. Bestuursverkiezing:

Alle leden van het bestuur, zijnde voorzitter Conny Hoekstra, penningmeester Leen Jordaan, bestuurslid Boy Kanselaar en bestuurslid Ton Ariaans zijn aftredend. Alleen Leen Jordaan en Boy Kanselaar stellen zich herkiesbaar. Daarnaast is door het overlijden op 14 november 2018 van de secretaris Anita Mac Donald nog een vacature. Voor de vacature van voorzitter heeft zich een kandidaat gemeld t.w. Jacques Kikkert, maar voor de andere vacatures heeft niemand zich opgeworpen. De voorzitter betreurt dat.

Namens het bestuur spreekt Boy Kanselaar de aftredende leden Conny Hoekstra en Ton Ariaans toe. Hij memoreert hun grote inzet voor de club, en dankt hen voor alles wat ze daarvoor gedaan hebben. Onder inlevering van hun sleutels en met uitreiking van een presentje wordt afscheid van hen genomen.

 

 1. Pauze:

In de pauze is er gelegenheid voor de aanwezige leden om nog eens na te denken over de thans bestaande vacatures.

 

 1. Vervolg bestuursverkiezing:

In de pauze heeft zich niemand voor de vacatures gemeld. De vergadering gaat akkoord met het benoemen van Jacques Kikkert tot voorzitter.

 

 1. Rondvraag:

In de rondvraag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. In het blad Hallo staan nog steeds oude namen van leden van Club Centro vermeld; Conny Hoekstra gaat dit nogmaals bij de redactie van het blad aankaarten;
 1. De batterij van de defibrillator is al enige tijd niet in orde; Conny Hoekstra zal in overleg gaan met Clinique Benidorm om te kijken naar een goede batterij; als die er is zal Wim Teuling voor belangstellenden een cursus geven in het Nederlands om met dit apparaat om te gaan;
 2. Aangegeven wordt dat het niet zo verstandig is om een reisje naar de wijnproeverij met eigen auto's te gaan; aangegeven wordt dat als er voldoende deelnemers zijn er dan gekozen kan worden voor een bus, en dat dat mogelijk een oplossing biedt; een en ander kan aan de coördinator van deze reis (te vinden op de website) gemeld worden;
 3. Het koffieapparaat dat thans beschikbaar is zou het tempo van koffiedrinken niet bij kunnen houden; gezien het feit dat er over 2018 een batig saldo was wordt verzocht om hier wat meer aandacht aan te geven en dit apparaat te vervangen; Boy Kanselaar geeft aan dat er al langere tijd naar gezocht wordt, maar dat het lastig is een goed apparaat te vinden;
 4. Gevraagd wordt om in het clubgebouw voortaan geen honden meer los te laten lopen, aangezien niet ieder hiervan gediend is.
 5. Sluiting:

Onder dank voor de getoonde belangstelling sluit Leen Jordaan de vergadering.

 

Jacques Kikkert

Voorzitter

Leen Jordaan

Penningmeester

 

Het onderstaande pdf bestand bevat de bovenstaande agenda en notulen van de ALV van 2019.

ALV_2020_website.pdf