nlenfrdees

BESTUURSINFORMATIE

 

Het bestuur wil graag haar leden informeren over hetgeen er binnen de club gebeurd.

Zij doet dit door

"Mededelingen"

te publiceren op het prikbord in het clubhuis en op de website.

Zie hiervoor op deze pagina:

 

Mededeling van de voorzitter

Wie doet wat binnen onze club / algemeen

 

Mededeling van de voorzitter

 

Beste leden, sponsoren en belangstellenden,

 

Allereerst hopen wij dat een ieder tijdens deze moeilijke coronaperiode in goede gezondheid verkeerd. 

Afhankelijk van Uw huidige verblijfplaats zullen de diverse coranamaatregelen het sociaal contact bemoeilijken en mogelijk zelfs eenzaamheid creëren. Wij vragen onze leden om daar waar mogelijk elkaar te steunen en/of met elkaar contact te onderhouden.

Club Centro is nog steeds gesloten en duidelijkheid over deze situatie (ook van de gemeente El Campello) is nog niet te krijgen. 

Zolang deze situatie bestaat zal het bestuur van Club Centro geen enkel risico nemen, om zodoende de gezondheid van haar leden (althans in clubverband) te waarborgen. 

Hoe graag wij het anders willen en mogelijk leden vinden dat Club Centro een eigen beleid moet volgen, volgen wij de opgelegde overheidsmaatregelen. 

Op het moment dat deze situatie positief verandert, zullen wij U ogenblikkelijk in kennis stellen.

 

Bestuursoverleg begin mei 2020:

Het bestuur, aangevuld met de meest betrokken beleidsondersteunende leden, heeft middels mails en telefonisch contact de volgende uitgangspunten gedefinieerd;

1) De "anderhalve meter afstand" verplichting is met name voor de kaarters nauwelijks te realiseren. We hebben e.e.a. getest en kunnen leden, vrijwilligers en bestuur niet vrijwaren voor het overtreden van de thans geldende maatregelen.

2) Het is nog steeds niet duidelijk wat het regeringsbeleid op korte- en middellange termijn voor ouderen is/wordt. Er wordt in Spanje gesproken over een verlenging van de lock-down voor deze kwetsbare groep en op het moment van schrijven mogen deze ouderen alleen op bepaalde tijden en onder bepaalde restricties naar buiten. Dit zou kunnen inhouden, dat leden onder een bepaalde leeftijd "wel" en leden boven een bepaalde leeftijd "niet" aan Club Centro activiteiten kunnen deelnemen. 

Het bestuur is van mening dat dat onrechtvaardig is en dat er geen onderscheid van leden binnen Club Centro gehanteerd wordt. Wij zijn een seniorenvereniging.

3) Activiteiten die ontstaan vanuit persoonlijk initiatief en niet gerelateerd zijn aan facilitering en verantwoordelijkheid van het bestuur, zijn de eigen verantwoordelijkheid van deelnemende leden aan deze activiteiten.

Het clubgebouw kan niet voor persoonlijke initiatieven gebruikt worden.

 

Secretariaat:

Het bovenstaande beschrevene heeft er mede toe geleid dat Dhr. Jan van Baaren zich niet kan vinden in de totstandkoming van de besluitvorming en het resulterend beleid. Hij heeft zijn functies t.b.v. Club Centro neergelegd.

Wij betreuren zijn besluit, maar danken hem voor zijn inzet voor Club Centro.

 

Kersenbloesemtocht eind mei:

Het plan voor een kersenbloesemtocht eind mei zal dit jaar niet door kunnen gaan.

 

Jeu de Boules activiteitenleiders:

Het bestuur is verheugd dat de vacature voor 2e activiteitenleider JdB weer is vervuld.

Cees Sterk heeft zich bereid gevonden deze taak te willen invullen en zal tezamen met Bob de Graaf deze activiteit gaan leiden.

 

Overige activiteitenleiders:

Zoals eerder gemeld (ALV) hebben Joep Malestein (wandelen) en Dina Doek (bridgen) aangegeven deze taken door persoonlijke omstandigheden niet langer te kunnen uitoefenen.

Het bestuur zoekt derhalve leden die deze functies (al dan niet in deeltijd) willen vervullen.

 

Namens het bestuur wensen wij een ieder goede gezondheid en een "paper hug" in deze moeilijke tijden.

Wellicht tot spoedig ziens.

Jacques Kikkert 

Voorzitter Club Centro  

 

 

 

wie doet wat july 2020 1